Diewe Amaro Chromo
Sizes:

7.0 X 16
8.0 X 18
9.0 X 20